Перейти к основному содержанию

Komercdarbība ar partneri no Krievijas. Бизнес с партнером из России

17 Komercdarbība ar partneri no Krievijas. Бизнес с партнером из России

Komercdarbība ar partneri no Krievijas

 

Seminārs krievu valodā. Семинар на русском языке.


1. Kontakti ar Krievijas partneriem


    Izturēšanās tikšanas gaitā. Komerciāla sarakste. Suvenīri un dāvanas pirms un pēc darījuma.
Valsts un privātu kompāniju lietu vešanas specifika: elektroniskā tirdzniecība, satura un tehnisko jautājumu norobežošana.
Kad ir nepieciešams iesaistīt starpniekus un konsultantus. Korumpēto atskaitījumu (otkatu) sistēma Krievijā un piedalīšanas nekrievu kompāniju riski, piedaloties šajā sistēmā.

2. Darījuma noslēgšana.

 

Kā novērtēt Krievijas  kompānijas pārstāvja pilnvaras.
Kādus biznesa partnera dokumentus jāizpēta.
Kādi ir riski, ka darījums tiks apstrīdēts vai atzīts par spēka neesošu.
Līguma sastadišana: nodaļa “definīcijas”, iepriekšējs un ilgstošas saistības, juristu iesaistīšana.
Līguma noslēgšana ar starpnieku.

3. Līguma izpilde.

Sarakste līguma izpildes gaitā.
Krievijas valūtas un eksporta-importa kontrole.
Krievijas muita.
Neparedzamie apstākli (force-majeure).

 

4. Strīdu izskatīšana.


Vai ir iespējams izvairīties no konfliktiem līguma izpildīšanas gaitā?
Mediācija, ekspertu iesaistīšana un materiālu ekspertīze.
Tiesa vai arbitrāža?
Īsi par Krievijas tiesām.
Īsi par Krievijas arbitrāžām.
 

Seminārs ir krievu valodā.


 

Eksperts: Boris Karabelnikov ir Krievijas tiesības, starptautiskas arbitrāžas un starptautiska civilprocesa  eksperts. 7 gados strādāja starptautiskā juridiskā firmā SHH (tagad Dentons) Maskavā un Londonā, . Kā advokāts pārstāv klientu intereses  Krievijas valsts tiesās, tostarp Augstākā Tiesā. No 2006 gada viņš ir arbitrs Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Starptautiskā komerciālā arbitrāžā tiesā (SKAT pie KF TRK). Kopš 2014 gada dzīvo Latvijā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_170718

 

Бизнес с партнером из России

 

1. Контакты с российскими партнерами

Поведение в ходе встреч. Деловая переписка. Сувениры и подарки - до сделки и после.
Специфика ведения дел государственными и частными компаниями: электронные торги, разграничение содержательных и технических вопросов.
Когда необходимо привлекать посредников и консультантов. Система "откатов" в России и риски участия с ней для нероссийских компаний.

2. Заключение сделки

Как оценить полномочия представителя российской компании.
Какие документы контрагента изучить.
Каковы риски оспаривания сделки или ее признания ничтожной.
Составление договора: раздел "дефиниции", предварительные и длящиеся обязательства, привлечение посторонних юристов.
Заключение договора с посредником.

3. Исполнение договора

Переписка в ходе исполнения договора.
Российский валютный и экспортно-импортный контроль.
Российская таможня.
Форс-мажор.

4. Рассмотрение споров

Возможно ли избежать конфликтов в ходе исполнения договора?
Медиация, привлечение экспертов и экспертиза материалов.
Суд или арбитраж?
Кратко о российских судах.
Кратко о российском арбитраже.

 

Семинар на русском языке.

Эксперт: Борис Карабельников, эксперт по российскому праву и по вопросам международного арбитража и международного гражданского процесса. 7 лет работал в международной юридической фирме SHH (теперь Dentons) в Москве и Лондоне, занимался оформлением инвестиций в России больших компаний (включая Европейский Банк Реконструкции и Развития, Coca-Cola, McDonalds, Shell, Rhone-Pulenc, American Express, Holiday Inn и др.).

 

Регистрация: https://ej.uz/LPBS_170718